Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Η Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (επίσης γνωστή ως μαθησιακή διαταραχή ή μαθησιακή δυσκολία) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που ξεκινά κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, αλλά μπορεί να μην αναγνωριστεί μέχρι την ενηλικίωση. Οι μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν έναν από τους τρεις τομείς: την ανάγνωση, τη γραφή και / ή τα μαθηματικά.

Σύμφωνα με το DSM-5, η διάγνωση μιας ειδικής μαθησιακής διαταραχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα συμπτώματα:

  1. Επίμονες δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική ή τις μαθηματικές δεξιότητες συλλογιστικής κατά τη διάρκεια των επίσημων ετών σχολικής εκπαίδευσης. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ανακριβή ή αργή και επιμελή ανάγνωση, κακή γραπτή έκφραση που στερείται σαφήνειας, δυσκολίες στη μνήμη αριθμητικών δεδομένων, ή ανακριβείς μαθηματικές συλλογιστικές.
  2. Οι τρέχουσες ακαδημαϊκές δεξιότητες πρέπει να είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο των βαθμολογιών σε πολιτιστικά και γλωσσικά κατάλληλα τεστ ανάγνωσης, γραφής ή μαθηματικών. Κατά συνέπεια, ένα άτομο που είναι δυσλεξικό πρέπει να διαβάσει με μεγάλη προσπάθεια και όχι με τον ίδιο τρόπο με εκείνους που είναι τυπικοί αναγνώστες.
  3. Οι μαθησιακές δυσκολίες ξεκινούν κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας.
  4. Οι δυσκολίες του ατόμου δεν πρέπει να εξηγούνται καλύτερα από αναπτυξιακές, νευρολογικές, αισθητηριακές (όραση ή ακοή) ή κινητικές διαταραχές και πρέπει να επηρεάζουν σημαντικά τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, τις επαγγελματικές επιδόσεις ή τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Φωνολογική/ακουστική δυσλεξία ονομάζεται η δυσκολία στην αναγνώριση των ήχων που παράγουν τα γράμματα. Η ανάγνωση γίνεται κυρίως με ολική αναγνώριση των λέξεων. Προβλήματα παρουσιάζονται με σπάνιες ή καινούριες λέξεις, ή με παραλεξίες.

Πως διαβάζει κάποιος με φωνολογική δυσλεξία;

Σμύφνωα με κπάοοιν ενρεηυτή στο Πναεπσιτήιμο του Κμαίπρτιζ, δεν έεχι σαμσηία με πιοά σριεά είανι τα γάρταμμα σε μια λξέη, το μνόο σμηατνικό πάγρμα είανι το πώτρο και το τευτελαίο γάμμρα να ενίαι στη στωσή θσέη.

Τα υλόποιπα μπροεί να είανι τελωείς ακαναμωτένα και μπροείς παρ’ όλα ατυά να την δβιασάεις χρωίς πόρβηλμα. Αυτό σμυβναίει δόιτι ο αθνρώιπνος νύος δεν δαιβζάει κθάε γάμμρα ξωχριεστά, αλλά την λξέη σαν σνύολο. Εκλπητκικό.

Άνθρωποι με ειδική μαθησιακή διαταραχή της ανάγνωσης δείχνουν ελλειμματική ενεργοποίηση σε εγκεφαλικές περιοχές που υποστηρίζουν την αναγνωστική λειτουργία.